Boekenberghstraat 12
7906 GA Hoogeveen
Web www.obshetspectrum.nl

                                                                                                                                                                                                                            Hoogeveen, 10 januari 2020.

Betreft: ouderbijdrage schooljaar 2019-2020.

Geachte ouders en verzorgers,

In samenspraak met de ouderraad en de medezeggenschapsraad en met de instemming van de ouders op de algemene ouderavond hebben we de bedragen afgesproken voor de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage blijft hetzelfde als voorgaande jaren.

Bijdrage in de kosten van de ouderbijdrage is op vrijwillige basis. De kosten worden gemaakt voor alle kinderen vooral tijdens de feesten en extra activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, eindfeest, sport, schoolverzekeringen, etc. Ook de schoolreizen worden van deze gelden betaald. Om u inzicht te geven waarvoor er betaald wordt, hebben we in een tabel duidelijk gemaakt hoe de bedragen zijn verdeeld.

De ouderraad en school rekenen erop dat iedereen de bijdrage betaalt. Doordat u een bijdrage levert kan de ouderraad met de school extra activiteiten organiseren voor de kinderen. Ook uw kind heeft dankzij deze activiteiten een leuke tijd op school. Zonder uw bijdrage kunnen we deze activiteiten niet organiseren!

Dit schooljaar is de ouderbijdrage niet verhoogd. Dit zijn de bedragen:
Groep  Totaal  Ouderbijdrage Schoolreisgeld
1 - 2 25,- 15,- 10,-
3 - 7 40,- 15,- 25,-
8 60,- 15,- 45,-

Om alle activiteiten te kunnen bekostigen verzoeken wij u vriendelijk het totaal bedrag dat achter de groep van uw kind staat zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor 31 januari 2020 over te maken op rekening NL57INGB0006832741 t.n.v. “OBS Het Spectrum” onder vermelding van naam en groep van uw kind.

Als het moeilijk voor u is om het bedrag ineens te betalen, kunt u dit ook in 2 termijnen doen. Het eerste termijn voor 31 januari 2020 en het tweede termijn voor 1 april 2020.
Groep 1 - 2 2x een termijn 12,50
Groep 3 - 7 2x een termijn 20,-
Groep 8 2x een termijn 30,-

 Nogmaals zonder uw bijdrage kunnen verschillende activiteiten niet doorgaan.

Mocht u vragen hebben of problemen hebben met de betaling, dan kunt u contact opnemen met de directeur. Het is ook mogelijk om voor de betaling een beroep te doen op o.a. het Activiteitenfonds van de gemeente Hoogeveen (afdeling Werk en Inkomen). Heeft u hulp nodig? Wij helpen u graag!

Hoogachtend,
Namens de ouderraad,

Anita Beving Directeur OBS Het Spectrum